Skip to content

จิตวิทยาการกีฬา :จากทฤษฎีสู่การนำไปใช้

By: ฉัตรกมล สิงห์น้อย

จิตวิทยาการกีฬา เป็นการให้ศึกษา ถึงพฤติกรรมของการเล่นกีฬา โดยที่ มีศาสตร์ที่สําคัญคือ brain psychology และ kinesiology เพื่อเกิดการเข้าใจถึง ภาวะจิตใจรวมทั้งปัจจัยทางจิตวิทยาที่จะมีผลต่อ สมรรถนะการเล่นกีฬา และการออกกําลังกายที่เหมาะสม โดยเป็นการส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพของบุคคลรวมทั้งเป็นทีม ของนักกีฬาในด้านภาวะจิตใจที่เกิดจาก ผลการแข่งขันกีฬา และ ภาวะบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

จิตวิทยาการกีฬา เป็นการให้ศึกษา ถึงพฤติกรรมของการเล่นกีฬา โดยที่ มีศาสตร์ที่สําคัญคือ brain psychology และ kinesiology เพื่อเกิดการเข้าใจถึง ภาวะจิตใจรวมทั้งปัจจัยทางจิตวิทยาที่จะมีผลต่อ สมรรถนะการเล่นกีฬา และการออกกําลังกายที่เหมาะสม โดยเป็นการส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพของบุคคลรวมทั้งเป็นทีม ของนักกีฬาในด้านภาวะจิตใจที่เกิดจาก ผลการแข่งขันกีฬา และ ภาวะบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา(หมายเลขเรียกหนังสือในห้องสมุด : 796.019 ฉ231จ)

Publish Date:

2021-11-11

Published Year:

2021

Submit Your Review You are not allowed to submit review. please Log In