Skip to content

เมื่อโลกเปลี่ยน การศึกษาปรับ รับจิตวิญญาณใหม่

By: ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

หนังสือเล่มนี้ได้เสนอแนวคิดการศึกษาไทยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เมื่อโลกเปลี่ยน นำเสนอแนวคิดว่าด้วยโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อน ผันผวน ไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการศึกษา ส่วนที่สอง การศึกษาต้องปรับใหม่ให้ทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ทุกอย่างต้องใช้ประโยชน์ได้ การจัดการศึกษาที่สามารถเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ กับใครก็ได้ การสอนแบบไม่สอน บทบาทของครูในการเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอน การเรียนการสอนต้องเน้นการสร้างสมรรถภาพและนวัตกรรม การสอนให้เด็กเติบโตเต็มตามศักยภาพ และการศึกษาเป็นของเด็กไม่ใช่ของครูหรือผู้ปกครอง ส่วนที่สาม จิตวิญญาณใหม่ นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนกำลังจะหายไปจากสังคมไทย ถึงเวลาต้องคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำทันทีของการศึกษาไทย ถึงยุคการจัดการศึกษาที่ใครต้องการแบบไหนก็ผลิตเอาเอง การสอนต้องเน้นคุณภาพและความเป็นเลิศ ไม่ใช่ได้แค่เพียงมาตรฐาน พร้อมรับความไม่แน่นอน และเมื่อผู้บริหารการศึกษาไทยเป็นเยี่ยมแล้วการศึกษาไทยจึงจะเป็นเยี่ยมได้ สุดท้ายได้เสนอ New Mindset ทางการศึกษาไทยควรเป็นอย่างไร

หนังสือเล่มนี้ได้เสนอแนวคิดการศึกษาไทยโดยแบ่งเป็น 3 Part

Part I เมื่อโลกเปลี่ยน นำเสนอแนวคิดว่าด้วยโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อน ผันผวน ไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการศึกษา

Part II การศึกษาต้องปรับใหม่ให้ทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ทุกอย่างต้องใช้ประโยชน์ได้ การจัดการศึกษาที่สามารถเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ กับใครก็ได้ การสอนแบบไม่สอน บทบาทของครูในการเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอน การเรียนการสอนต้องเน้นการสร้างสมรรถภาพและนวัตกรรม การสอนให้เด็กเติบโตเต็มตามศักยภาพ และการศึกษาเป็นของเด็กไม่ใช่ของครูหรือผู้ปกครอง

Part III จิตวิญญาณใหม่ นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนกำลังจะหายไปจากสังคมไทย ถึงเวลาต้องคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำทันทีของการศึกษาไทย ถึงยุคการจัดการศึกษาที่ใครต้องการแบบไหนก็ผลิตเอาเอง การสอนต้องเน้นคุณภาพและความเป็นเลิศ ไม่ใช่ได้แค่เพียงมาตรฐาน พร้อมรับความไม่แน่นอน และเมื่อผู้บริหารการศึกษาไทยเป็นเยี่ยมแล้วการศึกษาไทยจึงจะเป็นเยี่ยมได้ สุดท้ายได้เสนอ New Mindset ทางการศึกษาไทยควรเป็นอย่างไร

Publish Date:

2023-02-22

Published Year:

2023

Submit Your Review You are not allowed to submit review. please Log In