Skip to content

By: W. Larry Kenney, Jack H. Wilmore, and David L. Costill

ตำราสรีรวิทยาชั้นนำและเป็นที่ชื่นชอบของอาจารย์และนักศึกษา ด้วยการรวมงานวิจัยเข้ากับสื่อภาพที่หลากหลาย หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีการที่ง่ายสำหรับนักศึกษาในการสำรวจการตอบสนองของร่างกายต่อการออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่างๆและความเข้มข้นหลากหลาย

ตำราสรีรวิทยาชั้นนำและเป็นที่ชื่นชอบของอาจารย์และนักศึกษา ด้วยการรวมงานวิจัยเข้ากับสื่อภาพที่หลากหลาย หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีการที่ง่ายสำหรับนักศึกษาในการสำรวจการตอบสนองของร่างกายต่อการออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่างๆและความเข้มข้นหลากหลาย

Publish Date:

2021-01-01

Published Year:

2021

Publisher Name:

Country:

612.044 Wi744P

Submit Your Review You are not allowed to submit review. please Log In