ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา


“ ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำกีฬา  พัฒนาชุมชน ”

 

วิสัยทัศน์


“ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต  พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ สร้างชื่อเสียง ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ”

 

พันธกิจ


1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา

3. บริการวิชาการแก่สังคม

4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5. ส่งเสริมพัฒนาศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

 

อัตลักษณ์


” ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม “
ทักษะดี หมายถึง การมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในด้านวิชาชีพ
มีน้ำใจนักกีฬา หมายถึง การเคารพต่อกฎระเบียบ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
พัฒนาสังคม หมายถึง การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ ชี้นำ ป้องกัน และร่วมแก้ปัญหาสังคม

 

เอกลักษณ์


” สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา “

 

ค่านิยมองค์กร


” SPORTS – U “
S = Spirit มีน้ำใจนักกีฬา
P = Professional มีความเป็นมืออาชีพ
O = Opportunity มีการให้โอกาส
R = Responsibility มีความรับผิดชอบ
T = Teamwork มีการทำงานเป็นทีม
S = Smart มีบุคลิกภาพดี
U = Universality มีความเป็นสากล

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งขาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร


1. ผลิตบุคลากรทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นิเทศศาสตร์สื่อสารการกีฬา และวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน
2. ศึกษาค้นคว้า วิจัยทางการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
3. ให้บริการด้านวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริมและดำเนินการในการทำนุบำรุง อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. เป็นศูนย์ส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ
กีฬาเพื่อการแข่งขัน และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ