Skip to content

บุคลากร มกช.สมุทรสาคร

อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ

ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร

ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร

คณะผู้บริหาร ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.ปรัชญา สภาพงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อ.สุธิชา ภิรมย์นุ่ม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

ผศ.ชุติมาพร ภักดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

อ.ชยกร ปวรทวีสุข

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

อ.ยุพาภรณ์ สิงห์ลำพอง

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อ.ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ศิริพร รุ่งเรือง

รองคณบดีคณะศึกษาศาตร์

ผศ.วิษณุ อรุณเฆม

หัวหน้าสำนักงานกีฬา
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

น.ส.น้ำฝน ผ่องอำไพ

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ดร.ปรัชญา สภาพงศ์

คณะวิทยาศาสต์การกีฬาและสุขภาพ

ผศ.สมบูรณ์ ชิวปรีชา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม

คณะวิทยาศาสต์การกีฬาและสุขภาพ

ผศ.ชุติมาพร ภักดี

คณะวิทยาศาสต์การกีฬาและสุขภาพ

อ.ณัฏฐ์กฤตา แสงประเสริฐธารี

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อ.นฤมล ศรีสุวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อ.หริต หัตถา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ดร.วิภา จันทรวงค์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ดร.พุทธิพงษ์ เล็กขาว

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

นายธนภัค ตรีสัตยกุล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ

คณะศิลปศาสตร์

อ.กาญจนาถ อุดมสุข

คณะศิลปศาสตร์

อ.สุธิชา ภิรมย์นุ่ม

คณะศิลปศาสตร์

อ.จารุวดี แก้วมา

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.ชนิตา ไกรเพชร

คณะศึกษาศาสตร์

ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน

คณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.วัชรกัญจน์ หอทอง

คณะศึกษาศาสตร์

ผศ.วิษณุ อรุณเฆม

คณะศึกษาศาสตร์

ผศ.จงรักษ์ กะรัมย์

คณะศึกษาศาสตร์

อ.ชานน สรรเสริญ

คณะศึกษาศาสตร์

อ.ชยกร ปวรทวีสุข

คณะศึกษาศาสตร์

อ.เอกราช จันทร์กรุง

คณะศึกษาศาสตร์

อ.กชพรรณ มณีวงษ์

คณะศึกษาศาสตร์

อ.เฉลิมพล บุญเกิด

คณะศึกษาศาสตร์

นายต้นกล้า มากมาย

คณะศึกษาศาสตร์

ข้าราชการพลเรือน

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ชำนาญงาน

น.ส.พรพิมล พันธ์กล้วยไม้

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางบุศรา สืบศักดิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

น.ส.สุทธิดา พัฒนากรสิตานนท์

นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน

น.ส.สุธาทิพย์ นิลม่วง

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นายสุพจณ์ จันสีมา

นายช่างโยธา ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน

น.ส.สิริลักขณ์ ร่มพล

เจ้าพนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.สุปรียา วรรณมณี

เจ้าพนักงานธุรการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานธุรการ ระดับ 3

นางลัดดาวัลย์ แย้มอุบล

พนักงานธุรการ ระดับ 3
ช่างปูน ระดับ 3

นายสุเทพ อุดมพันธ์

ช่างปูน ระดับ 3
พนักงานห้องสมุด ระดับ 2

นางวัลวดี อุดมพันธ์

พนักงานห้องสมุด ระดับ 2
พนักงานทั่วไป ระดับ 2

นายสมรัก รุ่งศิริ

พนักงานทั่วไป ระดับ 2

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา

นายเชี่ยวชาญ ชาวบ้านเกาะ

ผู้เชี่ยวชาญกีฬายูโด

Mr.Hassan Khodabandehloo

ผู้เชี่ยวชาญกีฬาฟุตซอล

นายเอกทัศน์ เชียงหอม

ผู้เชี่ยวชาญกีฬาฟุตซอล

นายโกวิท น้อยแย้ม

ผู้เชี่ยวชาญกีฬาฟุตบอล

บุคลากร สายสนับสนุ

นายอุดม พันทานนท์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

นายธีระ อ่วมเจริญ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

น.ส.ศศิญา บุญสุภา

เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

น.ส.กานต์สินี อ่วมทับ

เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
เลขานุการ คณะศิลปศาสตร์

น.ส.กรวิกา สว่างศรี

เลขานุการ คณะศิลปศาสตร์
เลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์

น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

เลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะศึกษาศาสตร์

น.ส.วรรณนิภา พ่วงศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะศึกษาศาสตร์
เลขานุการ ประจำสำนักงานรองอธิการบดี

น.ส.ปาริชาติ เลิศศรีสุราษฎร์

เลขานุการ ประจำสำนักงานรองอธิการบดี
เลขานุการ ฝ่ายแผนและพัฒนา

น.ส.ยุภา สารมะโน

เลขานุการ ฝ่ายแผนและพัฒนา
เลขานุการ ฝ่ายวิชาการ

น.ส.นันทิกานต์ พุทธวรรณ์

เลขานุการ ฝ่ายวิชาการ
เลขานุการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

น.ส.อรุณี คงศรี

เลขานุการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายอนันต์ เย็นศิริ

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เจ้าหน้าที่งานบุคคล

น.ส.วิภาวรรณ ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่งานบุคคล
เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา

น.ส.ปทุมภรณ์ สว่างรุ่ง

เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล

น.ส.ชัญญานุช กาษร

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
เจ้าหน้าที่พัสดุและยานพาหนะ

น.ส.นวลอนงค์ หินดี

เจ้าหน้าที่พัสดุและยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ

น.ส.ชลดา นวลศรี

เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ
เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกีฬา

นายวรพล แสงจันทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกีฬา

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ประจำอาคารสถานที่

นางปทิตตา มะลิทอง

นางปทิตตา มะลิทอง

นางวรรณา แผนคู้

นางวรรณา แผนคู้

นางสุมาลี เป็นสุข

นางสุมาลี เป็นสุข

น.ส.สุพิศ ถ้ำทอง

น.ส.สุพิศ ถ้ำทอง

นางพรรณวิไล มีโพธิ์งาม

นางพรรณวิไล มีโพธิ์งาม

น.ส.สุพิน ตะพัง

น.ส.สุพิน ตะพัง

เจ้าหน้าที่ทั่วไป ภาคสนาม

นายเสถียร แสงจันทร์

นายเสถียร แสงจันทร์

นายแสวง สีทองหลาง

นายแสวง สีทองหลาง

นายเด่นพงษ์ พึ่งบุญ

นายเด่นพงษ์ พึ่งบุญ

นายนิกร เทียนศิริ

นายนิกร เทียนศิริ

นายปัญญา นันตา

นายปัญญา นันตา

พนักงานขับรถ

นายจุมพล คันโททอง

นายจุมพล คันโททอง

นายชำนาญ บุญโต

นายชำนาญ บุญโต

นายสังวาลย์ รอดนิ่ม

นายสังวาลย์ รอดนิ่ม

นายสมพร เบ็ญจวรรณ

นายสมพร เบ็ญจวรรณ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายมิตร ตุ้มเพชร

นายมิตร ตุ้มเพชร

นายธนชาติ โชคดีผาสุก

นายธนชาติ โชคดีผาสุก

นายวันเฉลิม กิจพ่อค้า

นายวันเฉลิม กิจพ่อค้า