ผศ.จงรักษ์ กะรัมย์

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรักษ์ กะรัมย์

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์
-
chongrak2564@gmail.com

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2543

ปริญญาโท

ศศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2546

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่