อ.กชพรรณ มณีวงษ์

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์กชพรรณ มณีวงษ์

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์
097-524-3568
goch246@outlook.com

ปริญญาตรี

ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)
วิทยาลัยครูเพชรบุรี, ประเทศไทย, 2533

ปริญญาโท

ศษ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, ประเทศไทย, 2562

ความเชี่ยวชาญ

  • กีฬาฟุตซอล
  • กีฬาฟุตบอล

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่