อ.ณัฏฐ์กฤตา แสงประเสริฐธารี

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อาจารย์ณัฏฐ์กฤตา แสงประเสริฐธารี

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
-
-

ปริญญาตรี

วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย, 2547

ปริญญาโท

วท.ม. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2551

ความเชี่ยวชาญ

ยังไม่มีข้อมูล

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่