โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม “การละเล่นว่าวไทย” คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ