Skip to content

คณะศึกษาศาสตร์

มีความรู้และทักษะด้านกีฬามอบให้อย่างเต็มรูปแบบ ให้นักศึกษาได้มีความพร้อมทั้งในด้านศาสตร์การกีฬาและวิชาชีพครู เพื่อนำไปสร้างนักเรียนและนักกีฬาที่มีคุณภาพในอนาคต

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

137 หมู่ 3 ถนน สมุทรสาคร-โคกขาม ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

pe@tnsuskn.ac.th

ช่องทางออนไลน์

Copyright © 2023 Thailand National Sports University (Samut Sakhon Campus), All rights reserved.