ยุวลักษณ์ เส้งหวาน, กฤษณา สงวนจีน, ทัศนีย์ สระทองคำ และพิจิตร กมลโชติ. (2561). การศึกษาความเข้าใจการใช้ภาษาเฉพาะในเกมกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. 2(2) กรกฎาคม – ธันวาคม 2561, 78-84.

ชื่อเรื่อง

การศึกษาความเข้าใจการใช้ภาษาเฉพาะในเกมกีฬาของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา

ผู้เขียน

ยุวลักษณ์ เส้งหวาน, กฤษณา สงวนจีน, ทัศนีย์ สระทองคำ และ พิจิตร กมลโชติ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความเข้าใจการใช้ภาษาเฉพาะในเกมกีฬา ของนักศึกษาสถาบันการพล ศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาในเกมกีฬาของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา 2) ศึกษาทัศนคติในภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา สถาบัน การพลศึกษา 3) ศึกษาความเข้าใจภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา สถาบันการ พลศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตชัย ภูมิ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสมุทรสาคร และวิทยาเขตอุดรธานี จํานวน 263 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน