วัชรกัญจน์ หอทอง และหฤษนันท์ จันทร์ทอง. (2562). การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูสำหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 15 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 488 – 495). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี.2 (หน้า 488 – 495). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี.

ชื่อเรื่อง

การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูสำหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ผู้เขียน

วัชรกัญจน์ หอทอง และ หฤษนันท์ จันทร์ทอง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูสําหรับนักศึกษา สถาบันการพล ศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ประกอบด้วยการวัดเชิงคุณภาพ 1 รายการ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนู ใช้วิธี ของ Rovinelli and Hambleton และการวัดเชิงปริมาณ 1 รายการ คือ การยิงธนู ระยะ 10 เมตร หาค่าความเชื่อถือได้โดย ทดสอบซ้ํา ซึ่งการทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ห่างกัน 1 สัปดาห์ และหาค่าความเป็นปรนัย โดยการใช้ผู้ประเมิน 2 ท่าน กับนักศึกษาชาย จํานวน 10 คน และนักศึกษาหญิง จํานวน 10 คน รวม 20 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูสําหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต สมุทรสาคร มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยนําผลที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 0.5 ซึ่งดัชนีความสอดคล้องที่สูงกว่า 0.50 ถือ เป็นแบบทดสอบที่ระดับพอใช้ได้ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิงคุณภาพ มีค่าความเชื่อถือได้ สําหรับ นักศึกษาชายเท่ากับ 0.82 และนักศึกษาหญิงเท่ากับ 0.86 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิงปริมาณ มีค่า ความเชื่อถือได้ สําหรับนักศึกษาชายมีค่าเท่ากับ 0.82 และสําหรับนักศึกษาหญิงมีค่าเท่ากับ 0.86 (4) แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูเชิงคุณภาพ มีค่าความเป็นปรนัยสําหรับนักศึกษาชาย เท่ากับ 0.97 และนักศึกษาหญิง มีค่าเท่ากับ 0.98 ตามลําาดับ จึงเห็นได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูสําหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต สมุทรสาคร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพและเหมาะสมที่จะนําไปใช้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬายิงธนูสําหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร