อัจฉรา บุญชุม, กิรติ คเชนทวา, สมิทธิ์ บุญชุติมา และไวพจน์ จันทร์เสม. (2561). การศึกษาการใช้สื่อเพื่อเปิดรับข้อมูลข่าวสารและการให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชน. วารสารนิเทศศาสตร์. (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561). หน้า97-112.

ชื่อเรื่อง

การศึกษาการใช้สื่อเพื่อเปิดรับข้อมูลข่าวสารและการให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชน

ผู้เขียน

อัจฉรา บุญชุม, กิรติ คเชนทวา, สมิทธิ์ บุญชุติมา และ ไวพจน์ จันทร์เสม

บทคัดย่อ

the objectives of this research were tostudy: 1) media which all age groups exposed information and knowledge regarding health promotion and environmental health; 2) types of information and knowledge regarding health promotion and environmental health which all age groups exposed; 3) Emphasizing on health promotion of all age groups. The quantitative research methodology was conducted, as well as survey research method to collect data from the samples comprising of 5 age groups: 1) mothers and children group, 2) young student group, 3) teenage group, 4) working group and 5) elderly groups. There are 2,539 samples in 5 regions of Thailand, including Bangkok, Nakhon Pathom, Chiang Mai, NakhonRatchasima and Songkhla.
The findings found that the majority of the youth and working-age were exposed to information and knowledge related to health promotion and environmental health through the internet, followed by the television. Elder people were most exposed to television media. All age groups were interested in information and knowledge about food cleanliness and safety. However, all age groups were exposed to sex, education, and life skills at the lowest level. The findings from this research illustrated that all age groups put an importance on the health, mostly to health care in food. Meanwhile, the student, teenage, and working groups paid more attention to oral health, mother and children cared for the environmental health and elder people focused on exercise.