ไวพจน์ จันทร์เสม, สมิทธิ์ บุญชุติมา, อัจรา บุญชุม, สมบูรณ์ ชิวปรีชา และปรัชญา สภาพงศ์. (2560). การศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติตนในการออกกำลังกายของประชาชนในแต่ละกลุ่มวัย. เอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษาพลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย,วันที่ 8-10 มิถุนายน 2560. สมาคมสุขศึกษาพลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย. หน้า 98-109.

ชื่อเรื่อง

การศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติตนในการออกกำลังกายของประชาชนในแต่ละกลุ่มวัย

ผู้เขียน

ไวพจน์ จันทร์เสม, สมิทธิ์ บุญชุติมา, อัจรา บุญชุม, สมบูรณ์ ชิวปรีชา และ ปรัชญา สภาพงศ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติตนในการออกกําลังกายของ ประชาชนในแต่ละกลุ่มวัย โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากร 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัย ทํางาน และกลุ่มวัยผู้สูงอายุ โดยใช้แบบสอบถามการรับรู้และการปฏิบัติตนในการออกกําลังกาย โดยใช้การ คัดเลือกตัวอย่างประชากรแบบแบ่งชั้นภูมิ ตามสภาพพื้นที่ เพศ และอายุ ตามสัดส่วนโครงสร้างประชากรไทย
จํานวน 2,040 คน