ชนิตา ไกรเพชร, อนันต์ เมฆสวรรค์, นิศานาถ เนตรบรมี และอิ่นอ้อย เฉลิมชิต. (2560). ผลการใช้รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, 9 (1) , 51-61.

ชื่อเรื่อง

ผลการใช้รูปแบบการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ผู้เขียน

ชนิตา ไกรเพชร, อนันต์ เมฆสวรรค์, นิศานาถ เนตรบรมี และ อิ่นอ้อย เฉลิมชิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและประเมินคุณภาพของรูปแบบการออกกําลังกาย 2) ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและผู้สูงอายุหลังการใช้รูปแบบการออกกําลังกาย และ 3) ศึกษาความ พึงพอใจของชุมชนที่มีต่อรูปแบบการออกกําลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน โดยทําการศึกษากับผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ตําบลบางระกํา จังหวัดอ่างทอง จํานวน 31 คน ชมรมผู้สูงอายุ ตําบลพระงาม จังหวัดสิงห์บุรี จํานวน 33 คน และชมรมผู้สูงอายุตําบลบ้านเบิก จังหวัดลพบุรี จํานวน 51 คน จํานวนทั้งหมด 115 คน รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเป็นการ ประยุกต์ใช้ การบริหารกายด้วยท่ามวยไทย ได้แก่ 1) ท่าไหว้ครู 2) ทักษะมวยไทย (หมัด เท้า เข่า ศอก) และ 3) การยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยผ้าขาวม้า ประกอบเสียงเพลง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตร ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) อยู่ระหว่าง 0.95 -1.00 และ ค่าความเที่ยง (reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha method) มีค่าเท่ากับ 0.97 และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ วิเคราะห์เนื้อหา