สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ และปริวัฒน์ ช่างคิด. (2562). ชุมชนกับโครงการเพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน: กรณีศึกษาเกาะพยาม. ใน การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นำการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (หน้า 1047-1055). สุรินทร์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

ชื่อเรื่อง

 ชุมชนกับโครงการเพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน: กรณีศึกษาเกาะพยาม

ผู้เขียน

สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ และ ปริวัฒน์ ช่างคิด

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอแนวคิดการพัฒนาโครงการเกาะอัจฉริยะแห่งแรก ของประเทศไทยและการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงทางพลังงานโดยการดําเนินโครงการพัฒนาที เน้นด้านความมั่นคงทางพลังงานของรัฐบาล กรณีศึกษาเกาะพยาม จังหวัดระนอง ผลการศึกษา สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งจากการบริหารการพัฒนาระหว่างนโยบายการส่งเสริมการประกอบกิจการพลังงานสะอาดของรัฐกับสภาพแวดล้อมของชุมชน ดังนั้นในการบริหารเพื่อการพัฒนา โครงการต่างๆต้องคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ การสํารวจผลกระทบอย่างรอบด้านเพื่อ สร้างเสริมความเข้มแข็งและขีดความสามารถของชุมชนเป้าหมาย และนําเสนอมุมมองการจัดการ โครงการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ รวมถึงความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการพัฒนา จากรัฐสู่ชุมชนและการกํากับดูแลจากรัฐ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การอนุญาต 2) อัตราค่าบริการ 3) การกําหนดมาตรฐานและความปลอดภัย 4) ระบบโครงข่ายและศูนย์ควบคุมพลังงาน เพื่อลดความ ล้มเหลวเชิงนโยบายและการบริหารที่ไม่เป็นไปเพื่อการพัฒนา