สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์. (2561). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21. วารสารครุศาสตร์สาร, 12(2), 197-208.

ชื่อเรื่อง

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

ผู้เขียน

สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพร้อมในการเรียนการสอนและศึกษารูปแบบ สื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐาน และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเพื่อพัฒนา การเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถฝึกกระบวนการคิดให้เกิดความเข้าใจและสามารถนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้จริง ทําการศึกษาแบบเชิงพรรณนาและอรรถาธิบาย กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จํานวน 115 คน ในปีการศึกษา 2560 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า ความพร้อม ในการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐาน อยู่ในระดับมากคือ ด้านการตอบกลับอย่างทันเวลา และสม่ําเสมอ และในส่วนของรูปแบบสื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดกับการจัด การเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานคือ ภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ สําหรับปัญหา อุปสรรคระหว่าง การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันพบว่า วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ ขาดสื่อการสอน การบรรยายเร็วเกินไปทําให้ตามเนื้อหาไม่ทัน และงานมอบหมายมีมากเกินไป ในส่วนของข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับรูปแบบสื่อการเรียนรู้พบว่า สนใจการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน การผลิตสื่อการสอนที่หลากหลาย และควรจัดเตรียมอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้เพียงพอ