ยุวลักษณ์ เส้งหวาน, เกรียงศักดิ์ สานะกัง และนพพร เพ็ชรพูล. (2562). การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 15 กุมภาพันธ์ 2562 (น. 477 – 482). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี.

ชื่อเรื่อง

การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา

ผู้เขียน

ยุวลักษณ์ เส้งหวาน, เกรียงศักดิ์ สานะกัง และ นพพร เพ็ชรพูล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 2) ศึกษาประเภทของสื่อที่ใช้รับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 3) เปรียบเทียบประเภทของสื่อที่ใช้รับรู้ ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา จําแนกตาม เพศ อายุ ชั้นปี และวิทยาเขต เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ จํานวน 252 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาใช้สื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ ในการรับรู้ข่าวสารการกีฬา คิดเป็นร้อยละ 56.75 รองลงมาใช้สื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 38.40 นักศึกษามีความถี่ในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับมาก ที่สุด สื่อโทรทัศน์อยู่ในระดับมาก สื่อหนังสือพิมพ์/วารสาร และสื่อวิทยุ อยู่ในระดับปานกลาง มีระยะเวลาในการใช้สื่อรับรู้ ข่าวสารการกีฬาอยู่ในระดับปานกลาง และใช้สื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ในการรับชมการแข่งขันกีฬาอยู่ในระดับมาก นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน วิทยาเขตต่างกัน ใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาที่ศึกษาต่างชั้นปี ใช้สื่อรับรู้ข่าวสารการกีฬาไม่แตกต่างกัน