นเรศ บัวลวย , ศิริลักษณ์ กมลรัตน์ ,สุธิชา ภิรมย์นุ่มและศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์. (2563).Communication for Customer Relations Management A Case Study of Samutsakhon Football Club. วารสารนิเทศสยาม ปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563, หน้า 95 – 104

ชื่อเรื่อง

Communication for Customer Relations Management A Case Study of Samutsakhon Football Club

ผู้เขียน

นเรศ บัวลวย , ศิริลักษณ์ กมลรัตน์ ,สุธิชา ภิรมย์นุ่ม และ ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับ กรณีศึกษาสโมสรฟุตบอล จังหวัดสมุทรสาคร” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In- depth interview) ผู้รับผิดชอบงานด้านการวางแผนการสื่อสารของสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร การ ศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับของสโมสร
ฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่าสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาครมีกระบวนการสื่อสารเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับ กลุ่มแฟนคลับตามกระบวนองค์ประกอบด้านการสื่อสาร ดังนี้ 1) ผู้ส่งสาร (Sender) สโมสรฟุตบอล สมุทรสาคร เอฟซี มีลักษณะของผู้ส่งสารในการเผยแพร่ข่าวสารของสโมสร 2 ลักษณะ ได้แก่ 1.1) ผู้ส่งสารใน ฐานะสโมสรฟุตบอล 1.2) ผู้ส่งสารในฐานะผู้นํากลุ่มแฟนคลับ 2) สาร (Message) สโมสรฟุตบอลมีการ ออกแบบเนื้อหาสารอย่างหลากหลาย เพื่อส่งไปยังกลุ่มแฟนคลับ ได้แก่ ภาษา สัญญาณและสัญลักษณ์ 3) ช่อง ทางการสื่อสาร (Channel) สโมสรฟุตบอลใช้ช่องการสื่อสารทั้งในรูปแบบของสื่อกระแสหลัก เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ ฯลฯ และสื่อทางเลือก เช่น สื่อสังคมออนไลน์ สื่อกิจกรรมและสื่ออื่นๆ 4) ผู้รับ สาร (Receiver) สโมสรฟุตบอลได้มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มแฟนคลับเดิมที่ติดตามสโมสร 2) กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มผู้รับสารทั่วไปที่ชื่นชอบและติดตาม ข่าวสารด้านกีฬา