สุนิษา คชายุทธ, สาธิน ประจันบาน และไวพจน์ จันทร์เสม. (2563). ผลของการฝึกโปรแกรมแบบสถานีและการฝึกแบบหนักสลับเบาที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตของนักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนวัดราชบพิธ. ใน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค” (หน้า 944 -958). สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ชื่อเรื่อง

ผลของการฝึกโปรแกรมแบบสถานีและการฝึกแบบหนักสลับเบาที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตของนักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนวัดราชบพิธ

ผู้เขียน

สุนิษา คชายุทธ, สาธิน ประจันบาน และ ไวพจน์ จันทร์เสม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝึกโปรแกรมแบบสถานีและโปรแกรมแบบหนักสลับเบาที่มีผลต่อความอดทนระบบไหลเวียนโลหิตของนักกีฬาฟุตซอล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experiment Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักกีฬาฟุตซอล จํานวน 45 คน ได้มาจากการเลือก กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน ดังนี้ กลุ่มทดลองที่ 1 ฝึกโปรแกรมแบบสถานี กลุ่มทดลอง ที่ 2 ฝึกโปรแกรมแบบหนักสลับเบา และกลุ่มควบคุม ฝึกโปรแกรมแบบปกติเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด ได้แก่ (1) โปรแกรมฝึกแบบสถานี (2) โปรแกรมฝึกแบบหนักสลับเบา (3) แบบทดสอบความอดทนแบบใช้ออกซิเจน (4) แบบทดสอบความอดทนแบบไม่ใช้ออกซิเจนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังอนากาศนิยม, ด้านสมรรถภาพอนากาศนิยมและด้าน ดัชนีความล้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ้ํา ผลการวิจัย พบว่า (1) ผลการทดสอบความอดทนแบบใช้ออกซิเจน ภายในกลุ่ม พบว่า กลุ่มทดลองที่ 1, กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุมหลังการฝึกดีกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 (2) ผลการทดสอบความอดทนแบบไม่ใช้ออกซิเจน พบว่า กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 หลังการฝึกดีกว่า ก่อนการฝึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ผลการทดสอบความอดทนแบบใช้ออกซิเจนระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) ผลการทดสอบความอดทนแบบไม่ใช้ ออกซิเจนระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า ผลการฝึกโปรแกรมแบบสถานีและการฝึกโปรแกรมแบบหนักสลับเบาสามารถพัฒนาความ อดทนของระบบไหลเวียนโลหิตของนักกีฬาฟุตซอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ