กาญจนาถ อุดมสุข และจารุวดี แก้วมา. (2562). เปิดมุมมองกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport ประเทศไทย Electronic E-sport’s Thailand: Opinion & Movement from social and Public Policy. วารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 6(2), 1-14.

ชื่อเรื่อง

เปิดมุมมองกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport ประเทศไทย Electronic E-sport’s Thailand: Opinion & Movement from social and Public Policy

ผู้เขียน

กาญจนาถ อุดมสุข และ จารุวดี แก้วมา

บทคัดย่อ

กีฬาอีเล็กทรอนิกส์ E-Sport จัดว่าเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยเพราะยังมีกรอบความคิดและความเข้าใจที่ต่างกัน ขณะที่ประเทศไทยมีผู้นิยมเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ในทุกแพลตฟอร์มราว 27.5 ล้านคนและมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมุมมองที่มีต่อกีฬาประเภทนี้ยังมีความหลากหลาย โดยเฉพาะผลกระทบด้านการพัฒนา ศักยภาพเยาวชนที่จะเป็นกําลังของประเทศและด้านสุขภาพ ซึ่งการนําเสนอข้อมูลจากสื่ออาจยังไม่เพียงพอ ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการพัฒนากีฬาประเภทนี้ต่อไป โดยบทความวิชาการนี้มุ่งนําเสนอมุมมองจากหลายฝ่ายอย่างเป็นกลางและรอบด้าน อันจะเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์สังคมกับสถานการณ์ การเปิดรับกีฬาชนิดใหม่อย่าง E-Sport สู่การผลักดันเชิงนโยบาย พร้อมกับการจัดความสมดุลเพื่อเฝ้าระวัง ผลกระทบเรื่องสุขภาพและการมีส่วนในปัญหาเด็กติดเกมในสังคมไทย ทั้งนี้ผู้เขียนได้รวบรวมความคิดเห็น ที่เป็นมุมมองในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม 3 ด้าน คือ 1) กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport ในฐานะ ที่เป็น “กีฬา” 2) ผลดีผลเสียต่อการรับรู้กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport ในฐานะของ “กีฬา” 3) ประเทศไทย พร้อมหรือไม่ที่จะพัฒนานักกีฬา E-Sport ไปสู่ระดับโลก โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ฝ่ายนโยบายและ ภาคสังคมในความคิดเห็นต่อกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport โดยหวังว่าสาระจากบทความจะช่วยให้ผู้สนใจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาในประเด็นเชิงลึกต่อไป