จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ. (2562). การสร้างแบบประเมินภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร. รายงานการประชุมวิชาการทางการศึกษา Joint International Education Conference: The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019 “Growth Mindset Innovative and Integrated Work-Ready Education ครั้งที่ 8th Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 12 – 13 ธันวาคม 2562. หน้า 75-92.

ชื่อเรื่อง

การสร้างแบบประเมินภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ผู้เขียน

จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ

บทคัดย่อ

ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมเป็นตัวแปรที่มีการศึกษาและให้ความสนใจมาเป็นระยะเวลายาวนานทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมเป็นคุณลักษณะที่เชื่อว่าหากมีอยู่ในกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในองค์การใดองค์การหนึ่งก็จะทําให้องค์การนั้นเป็นองค์การแห่งความสุข สงบ ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมจึงได้รับความสนใจและส่งเสริมให้เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้นําหรือผู้บริหารหรือไม่ก็ตาม การวิจัยในครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อพัฒนาแบบประเมินภาวะผู้นําเชิง จริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ซึ่งดําเนินการโดยการทบทวนเอกสาร งานวิจัยในและต่างประเทศเกี่ยวกับภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม และพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย พัฒนารายการประเมินที่ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย พัฒนาแบบประเมินและให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา หาค่าความ สอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร (IOC) นําแบบประเมินที่ผ่านการปรับไปประเมินค่า ความเชื่อถือได้โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ราย หาค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน (ความเที่ยงแบบ แอลฟาคอนบาร์ค) และวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายการประเมิน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นํา เชิงจริยธรรมมีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ จริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรมต่อผู้อื่น และจริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพล ศึกษา โดยรายการประเมินแต่ละองค์ประกอบมีจํานวน 29, 44 และ 23 รายการตามลําดับ ค่า IOC ของรายการประเมินมีค่า เป็น 1.0 ค่าความเที่ยงแบบแอลฟาครอนบาคขององค์ประกอบทั้งสามมีค่าเป็น 0.927, 0.951 และ 0.952 ตามลําดับ แสดงว่า แบบประเมินภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครที่ได้พัฒนาขึ้น มีคุณภาพด้านความตรงและความเที่ยง สามารถนําไปใช้ในการวัดภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของนักศึกษาได้ และผลการวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อรายการประเมินพบว่าค่าเฉลี่ยรายข้อภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมด้านจริยธรรมต่อ ตนเอง จริยธรรมต่อผู้อื่น จริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษามีค่าเป็น 3.03-3.87, 3.30-3.73 และ 3.40-3.73 ตามลําดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.71-1.12, 0.61-0.84 และ 0.81-1.04 ตามลําดับ