จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ. (2562). การพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร. รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน” ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชันฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.30 พฤษภาคม 2563. 446-457.

ชื่อเรื่อง

การพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ผู้เขียน

จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครซึ่งดําเนินการโดยการทบทวนเอกสารงานวิจัยในและต่างประเทศเกี่ยวกับความหมายและ องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย พัฒนาองค์ประกอบ และรายการประเมินที่สอดคล้องกับ พัฒนาแบบสอบถามองค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมซึ่งเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ค่า IOC มีค่าเป็น 0.6 องค์ประกอบ จํานวน 1.0 ค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.262-0.861ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงมาตรฐานของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 170 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสองอันดับด้วย โปรแกรมลิสเรลสรุปได้ว่า (1) องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ จริยธรรมต่อ ตนเอง จริยธรรมต่อผู้อื่น และจริยธรรมต่อสังคม (2) โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ (chi-square = 186.79 องศาอิสระ = 182 ค่า P = 0.38833 ค่าดัชนี GFI = 0.992 ค่าดัชนี AGFI = 0.966 ค่าดัชนี RMR = 0.0106)แสดงว่าองค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครที่ได้พัฒนาขึ้น มีคุณภาพความตรงเชิงโครงสร้าง สามารถนําไปใช้ในการอธิบายภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของนักศึกษาได้