วัชกัญจน์ หอทอง, เอกราช จันทร์กรุง และอัจฉราพรรณ ช้างเขียว. (2563). การพัฒนาแบบทดสอบทักษะกีฬาเปตองสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา. รายงานสืบเเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 1 มีนาคม 253 (น.324-334). ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง.

ชื่อเรื่อง

การพัฒนาแบบทดสอบทักษะกีฬาเปตองสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้เขียน

วัชกัญจน์ หอทอง, เอกราช จันทร์กรุง และอัจฉราพรรณ ช้างเขียว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบทดสอบทักษะกีฬาเปตอง และสร้างเกณฑ์มาตรฐาน ทักษะกีฬาเปตอง สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา แบบทดสอบประกอบด้วย 3 รายการ คือ การโยนลูกเลียดเกาะแก่นแบบนั่ง การโยนลูกเลียดเกาะแก่นแบบยืน และการ โยนลูกตี หาค่าเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน หาค่าความเชื่อถือได้กับนักศึกษา จํานวน 20 คน และหาค่าความเป็นปรนัยโดยการให้คะแนนของผู้ทําการทดสอบ จํานวน 5 คน กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จํานวน 120 คน นําข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) และหาค่าคะแนน “ที” (Score) ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบทักษะการโยนลูกเลียดเกาะแก่นแบบนั่ง มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 67 และมี ค่าความเป็นปรนัยเท่ากับ 80 การโยนลูกเลียดเกาะแก่นแบบยืน มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 77 และมีค่าความเป็นปรนัย เท่ากับ 80 การโยนลูกตี มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 82 และมีค่าความเป็นปรนัยเท่ากับ .90 และรวมทั้ง 3 รายการ มีค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 75 มีค่าความเป็นปรนัยเท่ากับ .83 ได้เกณฑ์ปกติทักษะกีฬาเปตอง สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จึงเห็นได้ว่า แบบทดสอบทักษะกีฬาเปตองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพและเหมาะสมที่จะนําไปใช้ทดสอบนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา