ศิริพร รุ่งเรือง , จงรักษ์ กะรัมย์. (2563). ผลของการจัดการเรียน การสอนที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น. ใน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5 25 กันยายน 2563 (น. 631 – 639). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

ชื่อเรื่อง

ผลของการจัดการเรียน การสอนที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้เขียน

ศิริพร รุ่งเรือง , จงรักษ์ กะรัมย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองเพื่อพัฒนา ความรับผิดชอบของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต สมุทรสาคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ ในการใช้การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง ความรู้เอง จํานวน 5 แผน รวมเวลาทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจกระบวนการ กลุ่มและภูมิปัญญาท้องถิ่น และแบบวัดความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง ความรู้เองในภาพรวมแบ่งเป็นด้านต่างๆ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่าได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง สําหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จํานวน 5 แผน ใช้เวลา 15 ชั่วโมง โดยที่คะแนนก่อนการทดสอบอยู่ที่ 11.58 และคะแนนหลังการทดสอบอยู่ที่ 15.03 ตามลําดับ หลังจากนักศึกษาเรียนนักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความคิดเห็น ของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลําดับแรกคือ นักศึกษารู้จัก วางแผนและช่วยเหลือกัน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 รองลงมาคือนักศึกษารู้จักการแบ่งความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม โดย มีค่าเฉลี่ย 4.62 ลําดับสามคือนักศึกษามีความสามารถในการทํางานกลุ่ม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.58 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี ต่อการเรียนการสอนที่ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก (X= 4.42)