จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ. (2562). การพัฒนาตัวชี้วัดผู้นำเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ  “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (ผ่านออนไลน์)  “The National Conference on Edocation for Lerning Development 2020 “. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 5 มิถุนายน 2563 หน้า 99-116.

ชื่อเรื่อง

การพัฒนาตัวชี้วัดผู้นำเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

ผู้เขียน

จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ

บทคัดย่อ

ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมเป็นตัวแปรคุณลักษณะที่ไม่อาจสังเกตได้โดยตรง การจะศึกษาเพื่อให้รู้ว่า คุณลักษณะที่ต้องการศึกษามีมากน้อยเพียงใดจําเป็นต้องอาศัยการพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งหมายถึงหน่วยย่อยที่แสดงให้ เห็นสิ่งที่เราต้องการวัด หรือเป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ต้องการวัด งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัย ผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาตัวชี้วัดภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 2. ตรวจสอบตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นวิธีการวิจัยเชิง ปริมาณ การดําเนินการวิจัยดําเนินการสองขั้นตอน ขั้นตอนแรก การพัฒนาตัวชี้วัดภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยดําเนินการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกเจาะจง จํานวน 9 ท่าน โดยสอบถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตัดทอนข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหา การสังเคราะห์ประเด็นพัฒนาเป็นตัวชี้วัดภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม ขั้นตอนที่สอง การตรวจสอบตัวชี้วัดที่ พัฒนาขึ้นโดยวิธีการเชิงปริมาณ การเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความเหมาะสม 2) ความถูกต้อง 3) ความครอบคลุม และ 4) ประโยชน์ของกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้นํา เชิงจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลทั้ง 9 คนที่ได้ให้ข้อมูลไว้ในส่วนการพัฒนาตัวชี้วัดทําการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสําคัญสรุปได้ว่า 1. ตัวชี้วัดภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คุณลักษณะนิสัยส่วนตน คุณลักษณะการทํางานร่วมกับผู้อื่น และคุณลักษณะการเป็นสมาชิกของสังคม 2. ผลการประเมินกรอบตัวชี้วัดภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมที่พัฒนาขึ้นใน 4 ด้าน พบว่า การประเมินทุกด้านมีค่าใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งสี่ด้านเป็น 4.00 และ 7.541 แสดงว่าตัวชี้วัดภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครที่ได้ พัฒนาขึ้น มีคุณภาพความตรงตามสภาพ สามารถนําไปใช้ในการอธิบายภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของนักศึกษาได้