นิภาพร ริโก, อัจฉราพรรณ ช้างเขียว. (2564) ผลทันทีของการติดไคเนซิโอเทปต่ออาการปวด และมุมงอข้อเข่าในท่าสควอชในนักศึกษาหญิงที่มีอาการปวดเข่าทางด้านหน้า. The Immediate Effects of Kinesio Taping of Pain and Knee Squat of Patellofemoral Pain Syndrome of Female Student. 8th National and International Conference. Theme: Research to Serve Society (e- Conference) Huachiew Chalermprakiet University Bangphli District, Samutprakarn Thailand, 1,100 – 1,106.

ชื่อเรื่อง

ผลทันทีของการติดไคเนซิโอเทปต่ออาการปวด และมุมงอข้อเข่าในท่าสควอชในนักศึกษาหญิงที่มีอาการปวดเข่าทางด้านหน้า

ผู้เขียน

นิภาพร ริโก, อัจฉราพรรณ ช้างเขียว

บทคัดย่อ

“งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลทันทีของการติดไคเนซิโอเทปต่ออาการปวดเข่า และมุมงอข้อเข่าในท่าสควอช (Squat) ในนักศึกษาหญิงที่มีอาการปวดเข่าทางด้านหน้า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยหัว เฉียวเฉลิมพระเกียรติที่มีภาวะปวดเข่าทางด้านหน้าจํานวน 10 คน อายุเฉลี่ย 21.61.26 ปี ทั้งหมดจะได้รับการ ประเมินระดับความเจ็บปวดโดยใช้แบบประเมินระดับอาการปวด (Visual Analogue Scales) และความสามารถใน การทํากิจกรรมโดยการยืนย่อเข่า และบันทึกผลเป็นองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า จากนั้นทําการรักษาโดยการติด ไคเนซิโอเทปด้วยเทคนิค Y- shape แล้วทําการประเมินระดับความเจ็บปวด และความสามารถในการทํากิจกรรมหลัง การติดไคเนซิโอเทปทันที ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการติดไคเนซิโอเทปพบว่า ระดับความปวดในการเดินขึ้น ลงบันได 12 ขั้น (p=0.000) และความสามารถในการทํากิจกรรม (p=0.000) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติ สรุปผลการทดลองการติดไคเนซิโอเทป ในผู้ที่มีอาการปวดเข่าทางด้านหน้าสามารถลดอาการปวด และเพิ่มความสามารถในการทํากิจกรรมได้”