จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ. (2564). สภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ในรายงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 11 The 11th STOU National Research Conference (หน้า 177-194). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ชื่อเรื่อง

สภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

ผู้เขียน

จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพที่คาดหวังและ สภาพที่เป็นจริงภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของนักศึกษา และ 3) พัฒนาโมเดลองค์ประกอบความต้องการจําเป็นภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม ของนักศึกษา ตัวอย่างในการวิจัยคือนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครจํานวน 170 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของนักศึกษา เป็นมาตร ประมาณค่าคู่ห้าระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) สภาพที่คาดหวังภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร อยู่ในระดับน้อยถึงมาก ส่วนสภาพที่เป็นจริงภาวะผู้นําเชิง จริยธรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็น จริงภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของนักศึกษา ด้วยสถิติ t-test พบว่าสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของ นักศึกษามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .053) และผลการพัฒนาโมเดลองค์ประกอบความต้องการจําเป็นภาวะ ผู้นําเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครพบว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นมี ความตรง ค่า chi-square = 46.41 องศาอิสระ = 34 ค่า P = 0.7338 ค่าดัชนี GFI = 0.952 ค่าดัชนี AGFI = 0.907 ค่าดัชนี RMR = 0.0364