เกรียงศักดิ์ สานะกัง, อิลนัส จัมชิดเซฮี. (2564). วิเคราะห์สำนวนภาษาพาดหัวข้อข่าวกีฬาภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์. TCI 2. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1. หน้า 71 – 82.

ชื่อเรื่อง

วิเคราะห์สำนวนภาษาพาดหัวข้อข่าวกีฬาภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

ผู้เขียน

เกรียงศักดิ์ สานะกัง, อิลนัส จัมชิดเซฮี

บทคัดย่อ

“การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสํานวนรูปแบบภาษาเกี่ยวกับไวยากรณ์การพาด หัวข้อข่าวกีฬาภาษาอังกฤษทั่วไป และในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยการวิเคราะห์สํานวน ฉบับรายสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 รวม 128 ข่าว พบว่า สํานวนรูปแบบภาษาที่ ใช้ในหัวข้อข่าวกีฬามี 12 รูปแบบ คือ 1) ไม่ใช้เครื่องหมายมหัพภาค 2) ไม่ใช้ article 3) ใช้คําสั้นๆ แทนคํายาว 4) ใช้คําย่อ 5) ไม่ใช้ กริยา verb to be 6) ใช้เครื่องหมายจุลภาค 7) ใช้เครื่องหมาย ทวิภาค หรือ ยัติภังค์ 8) ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวเพื่อแสดงถึงการพูดที่กล่าวโดยใครบางคน หรือคําที่เน้นว่ามีความหมายพิเศษ 9) ใช้ “To infinitive” เพื่อบอกอนาคต 10) ใช้ตัวเลขแทน จํานวนบุคคล 11) ใช้เครื่องหมายคําถามบอกถึงข่าวที่ยังเป็นคําถามหรือไม่ชัดเจน 12) ใช้ เครื่องหมายไฮเฟ้นระหว่างคํานามและคํานาม และรูปแบบที่ไม่พบในการพาดหัวข้อข่าว คือ การใช้ เครื่องหมายอัศเจรีย์ที่ทําให้ผู้อ่านรู้สึกตื่นเต้น เร้าใจหรือตกใจ และพบว่าความหมายของคําศัพท์ใน หัวข้อข่าวกีฬา มี 2 ประเภท คือ ประเภทใช้มากที่สุด คือ ความหมายโดยตรง และใช้น้อยที่สุด คือ รูปแบบภาษาการพาดหัวข้อข่าวกีฬาภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ความหมายโดยอ้อม ในส่วนของโครงสร้างของประโยคในการพาดหัวข้อข่าวกีฬาพบว่า มี 3 โครงสร้าง คือ โครงสร้างที่ใช้มากที่สุด โครงสร้างปัจจุบันกาล ต่อมาคือ โครงสร้างอนาคตกาล และใช้น้อยที่สุด คือ โครงสร้างอดีตกาล”