สุธิชา ภิรมย์นุ่ม (2565). รูปแบบการนำเสนอรายการกีฬาในทีวีดิจิทัลของประเทศไทย. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2565). เผยแพร่เมื่อ 13 พฤษภาคม 2565. หน้า 40 – 52

ชื่อเรื่อง

รูปแบบการนำเสนอรายการกีฬาในทีวีดิจิทัลของประเทศไทย

ผู้เขียน

สุธิชา ภิรมย์นุ่ม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจการนําเสนอรูปแบบรายการกีฬาในทีวีดิจิทัลของประเทศไทยและเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการนําเสนอของรายการการกีฬาที่ผลิตโดยคนไทย โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการ โทรทัศน์และแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบรายการกีฬา เป็นกรอบในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยช่องรายการ ทีวีดิจิทัลที่ได้รับความนิยมในไตรมาสที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม) ๕ อันดับแรก ประกอบไปด้วย ช่อง 7 HD เลขระบบ ๓๕, ช่อง 3 HD เลขระบบ ๓๓, ช่อง โมโนทเวนตี้ไนน์ (Mono 29) เลขระบบ ๒๙, ช่อง เวิร์คพ้อยท์ ทีวี เลขระบบ ๒๓ และ ช่อง One เลขระบบ ๓๑ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบเก็บข้อมูลรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการกีฬาในทีวีดิจิทัลไทย (Coding Sheet) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Descriptive) ผลการวิจัยพบว่า การนําเสนอรูปแบบรายการกีฬาในทีวีดิจิทัลของประเทศไทย มีรูปแบบรายการทั้งหมด ๔ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบรายการข่าว, รูปแบบรายการปกิณกะ, รูปแบบรายการสาธิตหรือทดลอง และ รูปแบบรายการถ่ายทอดสด
ซึ่งจะพบจากช่องรายการที่พัฒนามาจากระบบอนาล็อกมาสู่ระบบดิจิทัลที่ให้ความสําคัญกับรูปแบบรายการกีฬาหรือรายการทีวีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายการกีฬา ซึ่งมีนัยยะสัมพันธ์กับลําดับการได้รับความนิยมของการจัดลําดับ การนําเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลายและครบถ้วนจะทําให้ ครอบคลุมกลุ่มผู้ชมได้มากกว่า ซึ่งรายการประเภทกีฬาก็จะมีผู้ติดตามเป็นจํานวนมาก ส่วนด้านประเภทและ รูปแบบรายการที่พบมากที่สุดเป็นประเภทข่าว เนื่องจากข่าวนําเสนอได้หลากหลายเนื้อหา เช่น ผลการแข่งขัน การติดตามทีมกีฬา การเตรียมความพร้อมของนักกีฬา การวิเคราะห์เกมการแข่งขัน และ อื่นๆ ทําให้การ นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบรายการข่าวเป็นที่นิยมทั้งจากผู้ผลิตรายการและผู้ติดตามชม ส่วนสําคัญที่สถานี โทรทัศน์ควรคํานึงคือความถี่ของการออกอากาศ ผลจากการสํารวจครั้งนี้ยืนยันว่า ข่าวกีฬาถูกนําเสนอตลอดทั้งวัน ซึ่งความถี่ในการออกอากาศ (ทุกวันหรือทุกสัปดาห์) จะส่งผลให้กลายเป็นช่องที่ได้รับความนิยมสูงด้วยเช่นกัน