ศุภกิจ พรมฉิม และ สุธิชา ภิรมย์นุ่ม (2565). ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการปรับตัวของผู้จัดรายการกีฬา ในปัจจุบัน. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2565) : มกราคม-มิถุนายน. เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2565. หน้า 97 – 108

ชื่อเรื่อง

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการปรับตัวของผู้จัดรายการกีฬาในปัจจุบัน

ผู้เขียน

ศุภกิจ พรมฉิม และ สุธิชา ภิรมย์นุ่ม

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการปรับตัวของผู้จัดรายการกีฬาในปัจจุบัน เก็บ รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) นักจัดรายการกีฬาในสถานีโทรทัศน์ และ นักจัด รายการกีฬาออนไลน์ ประเภทละ 3 คน รวม 6 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ ทํางานเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีช่วยให้การทํางานง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมีการทํางานทั้ง เมื่อโลกหมุนไปทําให้เทคโนโลยี หมุนตามไปด้วยและย่อมเกิดความแตกต่างระหว่างอดีตและปัจจุบัน ความแตกต่างในแง่ของการนําเสนอข่าวที่ สามารถพูดคุยสอบถามโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม ทําให้ขั้นตอนในการทํางานลดน้อยลงจากเดิมเคยทํางาน เป็นขั้นตอน ปัจจุบันลดขั้นตอนการทํางานมาเหลือเพียงเฉพาะขั้นตอนที่สําคัญ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการทํางาน ของผู้จัดรายการได้ ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททําให้เกิดความรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ข้อดีของ เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการทํางานคือ ทําให้การทํางานรวดเร็วขึ้น ลดภาระงาน ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน เหมาะกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ส่วนข้อเสียที่เกิดขึ้นคือ การที่จะต้องลดพนักงานลง ส่งผลกระทบต่อคนที่ ทํางานในวิชาชีพ และกระบวนการค้นหาข่าวที่ต้องมีการคัดกรองข่าวก่อนที่จะนําเสนอ เพราะทุกอย่างรวดเร็วและ เผยแพร่ไปอย่างง่ายดาย ทําให้ต้องมีวิจารณญาณทั้งผู้เสนอข่าวและผู้รับสาร ปัจจุบันมีการปรับตัวมากยิ่งขึ้นจาก อดีต ผู้จัดรายการกีฬาต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาในปัจจุบัน ไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีแบบเดิม ๆ ไม่กลัวที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาทําให้นัก จัดรายการกีฬาได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ประสานกัน ทําให้การทํางานเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น