สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ และไพศาล บรรจุสุวรรณ์. (2558). ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 3(3), 271-283.

ชื่อเรื่อง

ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ผู้เขียน

สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์, ไพศาล บรรจุสุวรรณ์

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการ วิเคราะห์การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการของวิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์ใช้ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มกับ กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 30 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ประธาน รองประธาน ที่ปรึกษา เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการ จํานวน 8 คน และสมาชิกกลุ่ม จํานวน 22 คน ผลการศึกษา พบว่ามีการบริหารจัดการ สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ในส่วนการบริหารจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการคน ด้านการจัดการผลิต ด้านการจัดการตลาด และด้านการเงิน พบว่า ด้านการบริหารจัดการคนมีการรวมกลุ่มที่มีความเข้มแข็งอันเกิดจาก จิตสาธารณะและมีพัฒนาความสามารถในการทํางาน ด้านการจัดการผลิตมีกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานด้านการจัดการตลาดส่วนใหญ่มีการจัดจําหน่ายเองในชุมชนและรายการสั่งซื้อของลูกค้าเป็นหลัก ด้านการเงินมีเงินทุน หมุนเวียนแต่ไม่ได้เน้นการสะสมทุน ในส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืน พบว่า มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มีการเข้าร่วม เป็นเครือข่ายต่าง ๆ แต่เป็นในลักษณะยืดหยุ่น มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องตามรายการสั่งซื้อของลูกค้า ยังไม่มีแนวคิด ยกระดับธุรกิจ และได้สังเคราะห์เสนอความคิดเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการพัฒนา คือ “PEACEACT” หรือ สุขกระทํา (การมีส่วนร่วม/ความเสมอภาค/การกําหนดข้อตกลง/ความคิดสร้างสรรค์/ความประหยัด/ความตระหนัก/การเอาใจ ใส่ความโปร่งใส) สําหรับปัญหา พบว่า สมาชิกเป็นผู้สูงอายุอาจจะทําให้ขาดแรงงานรุ่นใหม่ในอนาคต การผลิตเป็นแบบกึ่ง ครัวเรือน มีช่องทางการตลาดน้อย ยังมีเงินทุนไม่มากพอและขาดกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ