Skip to content

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการวิจัย พัฒนาจัดการความรู้  และรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงจัดทำกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตราฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ประกาศ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

เครื่องมือ สนับสนุนการทำวิจัย

ทีมงานฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.จงรักษ์ กะรัมย์

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม

ดร.วิภา จันทรวงค์

หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม
เลขานุการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

น.ส.กัญญนันทน์ อุลิต

เลขานุการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา