Skip to content

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาด้านทุนการศึกษาและอื่นๆ

ประกาศ ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

ทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา

น.ส.ปทุมภรณ์ สว่างรุ่ง

เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายภีมะพัศ คงพุ่ม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา