Skip to content

คณะศิลปศาสตร์

สร้างนักสื่อสารการกีฬา ผู้มีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ทักษะทางด้านการสื่อสารไปพัฒนาวิชาชีพ

ข่าวสาร & กิจกรรม คณะศิลป์ฯ

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

137 หมู่ 3 ถนน สมุทรสาคร-โคกขาม ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

sc@tnsuskn.ac.th

ช่องทางออนไลน์

Copyright © 2023 Thailand National Sports University (Samut Sakhon Campus), All rights reserved.