Skip to content

รู้จัก ม.กีฬาฯ สมุทรสาคร

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

       มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2521 เดิมชื่อวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยาลัยพลศึกษาแห่งที่ 13 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่จะขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นวิทยาลัยพลศึกษาประจำเขตการศึกษาที่ 1 มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครปฐม และเพชรบุรี

เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งแรกในจังหวัด

ปีพุทธศักราช

เหตุการณ์สำคัญ

2521 

เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้สถานที่ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และได้รับเงินอุดหนุนจากกรมพลศึกษา

2523 

ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ในที่ตั้งถาวร เลขที่ 137 หมู่ที่ 3 ถนนสมุทรสาคร – โคกขาม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  มีเนื้อที่ 117 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม

2533 

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาครได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฏนครปฐม  เปิดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา

2535 

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)

2538 

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ผลิตบัณฑิต ในสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารการกีฬาเพิ่มอีก 1 หลักสูตร

2545 

สถานศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นส่วนราชการในสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

2548 

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ยกฐานะเป็นสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา โดยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 3 คณะวิชา ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

2555 

สถาบันการพลศึกษามีพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มีผลให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สามารถจัดการศึกษาได้จนถึงระดับปริญญาเอก

2562 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

13 THAI SAMUT SAKHON
13 THAI SAMUT SAKHON eng

ความหมายของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1. พระพลบดี (พระอินทร์) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่แห่งกำลัง ทรงช้างเอราวัณสามเศียร พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์
2. สีขาวรอบพระเศียร หมายถึง รัศมีแห่งพลังของพระอินทร์
3. วงกลมสีเหลือง หมายถึง ความสว่างสไว และความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
4. พื้นสีน้ำเงิน หมายถึง สีของแผ่นดิน เสมือนการเกิดขึ้นมาจากแผ่นดิน
5. ธงชาติไทย มีลักษณะพลิ้วเสมือนลมพัด หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข มี 2 ด้าน เหมือนปีกนกอินทรีย์ที่กางออกแสดงถึงความยิ่งใหญ่ มีชีวิตชีวาไม่หยุดนิ่ง
6. เครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) หมายถึง การให้การศึกษากับบุคคล ควรให้ทั้ง 3 อย่างพร้อมกัน คือ สีเขียว หมายถึง พลศึกษา, สีขาว หมายถึง จริยศึกษา, สีเหลือง หมายถึง พุทธศึกษา
7. ช้างเอราวัณสามเศียร เป็นพาหนะของพระอินทร์ ยืนอยู่เหนือก้อนเมฆ
8. 2019 หรือ 2562 หมายถึง ปีที่ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ธงประจำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

FlagTNSUSKN

ความหมายของธงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

สีชมพู – ฟ้าน้ำทะเล เป็นสีประจำจังหวัดสมุทรสาคร
สีชมพู – ฟ้าน้ำทะเล หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ
สีชมพู หมายถึง ความรอบรู้ ความเข็มแข็งและมีพละกำลัง
สีฟ้าน้ำทะเล หมายถึง ปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม