ผศ.สมบูรณ์ ชิวปรีชา

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ ชิวปรีชา

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
081-496-2274
somboon.c@hotmail.com

ปริญญาตรี

กศ.บ. (พลศึกษา)
มศว.พลศึกษา, ประเทศไทย, 2522

ปริญญาโท

กศ.ม. (พลศึกษา)
มศว.ประสานมิตร, ประเทศไทย, 2530

ความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการการแข่งขันกีฬา
  • ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่