Skip to content

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

มีความรู้ด้านศาสตร์การกีฬามอบให้อย่างครบวงจร ให้นักศึกษาได้ก้าวสู่วิชาชีพทางด้านการกีฬาอย่างมืออาชีพ

ข่าวสาร & กิจกรรม คณะวิทย์ฯ

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

137 หมู่ 3 ถนน สมุทรสาคร-โคกขาม ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ss@tnsuskn.ac.th

ช่องทางออนไลน์

Copyright © 2023 Thailand National Sports University (Samut Sakhon Campus), All rights reserved.