Skip to content

ยุทธศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ – วิทยาเขตสมุทรสาคร – คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มกช.สมุทรสาคร

แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2565)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พ.ศ.2561-2565

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พ.ศ. 2561-2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พ.ศ.2556-2560

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

137 หมู่ 3 ถนน สมุทรสาคร-โคกขาม ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ss@tnsuskn.ac.th

ช่องทางออนไลน์

Copyright © 2023 Thailand National Sports University (Samut Sakhon Campus), All rights reserved.