Skip to content

งานพัสดุและยานพาหนะ

ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุและยานพาหนะ

ประกาศ งานพัสดุ

ทีมงานฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ

งานพัสดุ

นางสาวสุธาทิพย์ นิลม่วง

งานพัสดุ
งานพัสดุ

นายสุพจน์ จันสีมา

งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวนวลอนงค์ หินดี

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายคชา สอทอง

เจ้าหน้าที่พัสดุ