Skip to content

งานพัสดุและยานพาหนะ

ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุและยานพาหนะ

ประกาศ งานพัสดุ

ทีมงานฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ

งานพัสดุ

นายปกรณ์กิตติ์ สวนสระน้อย

งานพัสดุ
งานพัสดุ

นางสาวสุธาทิพย์ นิลม่วง

งานพัสดุ
งานพัสดุ

นายสุพจน์ จันสีมา

งานพัสดุ
งานพัสดุ

นางอัจจิมา สมทรัพย์

งานพัสดุ