อ.ศุภกาญจน์ จําเริญรักษ์

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ศุภกาญจน์ จําเริญรักษ์

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
-
-

ปริญญาตรี

นศ.บ. (วารสารศาสตร์)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ประเทศไทย, 2537

ปริญญาโท

ศศ.ม. (การสื่อสารพัฒนาการ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ประเทศไทย, 2552

ความเชี่ยวชาญ

ยังไม่มีข้อมูล

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่