อ.ศุภลักษณ์ หอมชื่น

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ศุภลักษณ์ หอมชื่น

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
-
-

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (วรรณคดี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ประเทศไทย,2560

 

ปริญญาโท

อ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร,ประเทศไทย,2565

ความเชี่ยวชาญ

  • ยังไม่มีข้อมูล

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่