อ.เฉลิมพล บุญเกิด

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์เฉลิมพล บุญเกิด

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์
096-854-4997
chalocmphon191919@gmail.com

ปริญญาตรี

ศษ.บ. (พลศึกษา)
สถาบันการพลศึกษา, ประเทศไทย, 2557

ปริญญาโท

ศษ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, ประเทศไทย, 2561

ความเชี่ยวชาญ

  • กีฬามวยไทย
  • มวยสากล
  • ปันจักสีลัต
  • วูซู

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่