ผศ.วิษณุ อรุณเมฆ

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ (หัวหน้าสำนักงานกีฬา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ อรุณเมฆ

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ (หัวหน้าสำนักงานกีฬา)
094-656-2661
witsanu_@gmail.com

ปริญญาตรี

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา เกียรตินิยมอันดับ 1)
สถาบันการพลศึกษา, ประเทศไทย, 2540

ปริญญาโท

ศษ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ประเทศไทย, 2547

ความเชี่ยวชาญ

  • กีฬาว่ายน้ำ
  • กีฬาเทนนิส

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่