วิภา จันทรวงค์. ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบใบโปร่งฟ้า Clausena heptaphylla wright & Arn. ต่อเซลล์ลิมโฟไซต์มนุษย์ และเซลล์ myeloma (NSO). . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.

ชื่อเรื่อง

ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบใบโปร่งฟ้า Clausena heptaphylla wright & Arn. ต่อเซลล์ลิมโฟไซต์มนุษย์ และเซลล์ myeloma (NSO)

ผู้เขียน

วิภา จันทรวงค์

บทคัดย่อ