Skip to content

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“ความรู้ดี มีคุณธรรม นำกีฬา พัฒนาชุมชน”

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ สร้างชื่อเสียง ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม”

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. ส่งเสริมพัฒนาศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

อัตลักษณ์

“ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
ทักษะดี หมายถึง การมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในด้านวิชาชีพ
มีน้ำใจนักกีฬา หมายถึง การเคารพต่อกฎระเบียบ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
พัฒนาสังคม หมายถึง การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ ชี้นำ ป้องกัน และร่วมแก้ปัญหาสังคม

เอกลักษณ์

“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”

ค่านิยมองค์กร

“SPORTS – U”
S = Spirit มีน้ำใจนักกีฬา
P = Professional มีความเป็นมืออาชีพ
O = Opportunity มีการให้โอกาส
R = Responsibility มีความรับผิดชอบ
T = Teamwork มีการทำงานเป็นทีม
S = Smart มีบุคลิกภาพดี
U = Universality มีความเป็นสากล

หน้าที่และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งขาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

1. ผลิตบุคลากรทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นิเทศศาสตร์สื่อสารการกีฬา และวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน
2. ศึกษาค้นคว้า วิจัยทางการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
3. ให้บริการด้านวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริมและดำเนินการในการทำนุบำรุง อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. เป็นศูนย์ส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ
กีฬาเพื่อการแข่งขัน และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ