Sidebar

ทำเนียบบุคลากรอัตราจ้าง

เกี่ยวกับสถาบัน

 

SC08นางสาววรัญญา  วัชราภรณ์
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
SC09นางสาวศศิศา  บุญสุภา
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
ART10นางสาวกรวิกา  สว่างศรี
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร 
คณะศิลปศาสตร์
ART09 1นางสาวฐิติญา  เวชกิจ
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร

คณะศิลปศาสตร์
ED13นางสาวพรสุดา  สรหาญ
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร

คณะศึกษาศาสตร์ 
IMG 2301นายกรินทร์  บุญเหมาะ
  
เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการประชาสัมพันะ์และงานเทคนิค
ฝ่ายแผนและพัฒนา
G010นางสาวแสงระวี  ทองจับ
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร

ประจำสำนักงานรองอธิการบดี
G004นางสาวนันทนาพร  ภู่เพ็ชร์
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร
ฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร

ฝ่ายบริหาร
G002นางสาวชุติมา แก้วชูกุล
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร

ฝ่ายบริหาร
G008นางสาวยุภา  สารมะโน
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร
ฝ่ายแผนและพัฒนา
G007นางนุชจิรา  พูนประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
G009นางสาวปทุมภรณ์  ยินดี
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
G012นางสาวปาริชาติ  เลิศศรีสุราษฎร์
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร
ฝ่ายวิชาการเจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร

ฝ่ายวิชาการ
IMG 2297 1นางสาวชิดชนก  กลบุญ
จ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร
ฝ่ายวิชาการ
IMG 9995นางสาวอารยา แก้วบุบผา
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
IMG 9957นายลภัส  ชูแทน
เจ้าหน้าที่พัฒนางานบุคคล
สำนักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

001นายอิสราวุฒิ  ถีระแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาฟุตซอล
สำนักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
SportExce04Mr.Hassan Khodabandehloo
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาฟุตซอล
สำนักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
SportExce01นายเอกทัศน์  เชียงหอม
เจ้าหน้าที่บริการวัสดุอุปกรณ์กีฬา

สำนักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
SC13นายธีระ  อ่วมเจริญ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
SC14นายอุดม  พันทานนท์
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 

G014นางสุมาลี เป็นสุข
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ

G017นางสาวจารุวรรณ วงศ์ศรี
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 

คณะศิลปศาสตร์
G018นางสาวปทิตตา มะลิทอง
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

คณะศึกษาศาสตร์
G016นางสาวสุวรรณา พูลศิริ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
อาคารวิทยบริการ
G019นางวรรณา เป็นสุข
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

หอพักนักศึกษา
G020นายนิกร เทียนศิริ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด


G015นายวรพจน์ จูเจริญ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
โรงยิมอเนกประสงค์ โรงยิมวอลเลย์บอล
G022นายเสถียร แสงจันทร์
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
G023นายจุมพล คันโททอง
พนักงานขับรถยนต์

userนายวันเฉลิม กิจพ่อค้า
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

userนายมิตร ตุ้มเพชร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

userนายสมยศ มาชาวนา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย