Sidebar

head2

 

 
h4

ผศ.พิทยา  บุญคงเสน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร
(วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา)
 
SC03ดร.ปรัชญา  สภาพงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
SC02ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ค.ด. พลศึกษา) 
SC07ผศ.ชุติมาพร  ภักดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
(กศ.ม. คณิตศาสตร์) 

IMG 5756ดร.ยุวลักษณ์  เส้งหวาน
 ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
(ค.ด. อุดมศึกษา)

  ED05นายชยากร  ปวรทวีสุข
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(ศษ.ม. พลศึกษา)
SC01นางสาวยุพาภรณ์  สิงห์ลำพอง
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
(ค.ม. พลศึกษา)
ART06จ.ส.ต.หญิง ดร.ศิริลักษณ์ กมลรัตน์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
(ค.ด. พัฒนศึกษา)

ED07 ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ค.ม. หลักสูตรและการสอน)

ED15นายวิษณุ  อรุณเฆม
หัวหน้าสำนักงานกีฬา
(ศษ.ม.พลศึกษา)
PER01นางสาวน้ำฝน  ผ่องอำไพ
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี
(ศศ.บ. การจัดการทั่วไป)

 

 

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา

logojournalipe


banner webmailth

Checo buttom

akrawisut

researchsystem

eds ling2564

e student

e teacher

e administrator


Tnsuskn button 4

ติดตามบน FaceBook

fb tnsuskn


fb tnsuskn3


fb tnsuskn4

fb tnsuskn5

fb tnsuskn2

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

ปฏิทินการจัดการศึกษา

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

e book26
20150205205151A 
13workventure