Sidebar

ทำเนียบบุคลากร

เกี่ยวกับคณะวิทย์ ฯ
  SC01นางสาวยุพาภรณ์  สิงห์ลำพอง
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
(ค.ม.พลศึกษา)
 
SC02ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ค.ด.พลศึกษา)
8ผศ.อาคม  บำรุงโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ศศ.ม.มวยไทยศึกษา)

SC11ผศ.วิทยา  ปัทมะรางกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(M.A.T.Physical Education)

SC03ดร.ปรัชญา  สภาพงศ์
อาจารย์
(ปร.ด.วิทยาศาสตร์การกีฬา)

SC07นางสาวชุติมาพร  ภักดี
อาจารย์
(กศ.ม.คณิตศาสตร์)
SC04นางสาวนฤมล ศรีสุวรรณ
อาจารย์
(M.Ed.Sport Coaching Science)
3 62ดร.วิภา จันทรวงค์
อาจารย์
(ปร.ด.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
2นายพุทธิพงษ์ เล็กขาว
อาจารย์
(ทล.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ)
SC12ผศ.สมบูรณ์  ชิวปรีชา
อาจารย์พิเศษ
(กศ.ม.พลศึกษา)

SC05นายหริต  หัตถา
อาจารย์พิเศษ
(วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา)

SC10นายสุรบดินทร์ พิชญะไพรัตน์
อาจารย์พิเศษ

(วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา)
SC06นายมงคล  ไชยวงศ์
อาจารย์พิเศษ
(วท.ม.ฟิสิกส์ประยุกต์)
SC09นางสาวศศิญา แก้วพลอย
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร


SC08นางสาววรัญญา วัชราภรณ์
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร

SC14นายอุดม  พันทานนท์
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
  SC13นายธีระ  อ่วมเจริญ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

 

 

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา

logojournalipe


banner webmailth

Checo buttom

akrawisut

researchsystem

eds ling2564

e student

e teacher

e administrator


Tnsuskn button 4

ติดตามบน FaceBook

fb tnsuskn


fb tnsuskn3


fb tnsuskn4

fb tnsuskn5

fb tnsuskn2

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

e book26
20150205205151A 
13workventure