Sidebar

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เกี่ยวกับคณะวิทย์ ฯ

คติธรรม

กยิราเจ  กยิราเถนํ
“ ทำอะไร  ทำจริง ”
 

ปรัชญา

“  ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำกีฬา  พัฒนาชุมชน  ”
 

วิสัยทัศน์

“   มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต  พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ”
 
 

พันธกิจ

1.  จัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา  สุขศึกษา  วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ  และนิเทศศาสตร์สื่อสารการกีฬา  ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.  ศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านพลศึกษา  สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นิเทศศาสตร์สื่อสารการกีฬาและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.  บริการทางวิชาการและแหล่งเรียนรู้ตามวิชาชีพแก่ชุมชน 
4.  ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
5.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 
1.  ผลิตบุคลากรทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา  กีฬา  นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  นิเทศศาสตร์สื่อสารการกีฬา และวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน 
2.  ศึกษาค้นคว้า วิจัยทางการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
3.  ให้บริการด้านวิชาการ  วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
4.  ส่งเสริมและดำเนินการในการทำนุบำรุง  อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5.  เป็นศูนย์ส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐาน  กีฬาเพื่อสุขภาพ  กีฬาเพื่อการแข่งขัน และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา

logojournalipe


banner webmailth

Checo buttom

akrawisut

researchsystem

eds ling2564

e student

e teacher

e administrator


Tnsuskn button 4

ติดตามบน FaceBook

fb tnsuskn


fb tnsuskn3


fb tnsuskn4

fb tnsuskn5

fb tnsuskn2

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

e book26
20150205205151A 
13workventure